當前位置:中國對聯(lián)網(wǎng)首頁(yè)對聯(lián)知識對聯(lián)技巧從40副蔡鍔挽聯(lián)中,感悟不一樣的對聯(lián)技法

從40副蔡鍔挽聯(lián)中,感悟不一樣的對聯(lián)技法

2020-04-21 23:57:33金銳何愁白藏閣 0條評論

挽聯(lián)可以算是文學(xué)性最強的對聯(lián)題材之一,民國時(shí)有人甚至主張學(xué)對聯(lián)要從挽聯(lián)開(kāi)始。挽聯(lián)之中有敘述、有議論,也有作者的情感寄托,往往沉郁頓挫、情感充沛。挽聯(lián)的技法也非常豐富,僅以句法而論,有文句、有詩(shī)句、有駢句、有律句、有散句,甚至不乏白話(huà)、口語(yǔ)等,有的端正謹嚴,有的淋漓一氣,有的跳脫有秩,有的渾無(wú)際涯,難以一一歸納。


前幾日閑翻《對聯(lián)話(huà)》,看到吳恭亨摘選了幾組挽蔡鍔的對聯(lián)。蔡鍔(1882~1916)字松坡,湖南邵陽(yáng)人,辛亥革命時(shí)期在云南領(lǐng)導了新軍起義,袁世凱稱(chēng)帝后又發(fā)動(dòng)討袁起義、護國運動(dòng)。蔡鍔逝世后,葬于長(cháng)沙岳麓山山,舉國哀悼。挽蔡鍔的這些作品對于對聯(lián)創(chuàng )作而言非常有指導意義,可以看到古人在掙脫開(kāi)枷鎖束縛后,那種不拘一格、揮灑自如、舉重若輕的創(chuàng )作手法。這里將這些挽聯(lián)摘錄于下,大家可以感受一下很多對聯(lián)的對仗技巧、句式變化、行文風(fēng)格等,是不是和我們經(jīng)常被“灌輸”的對聯(lián)規矩、對聯(lián)套路、對聯(lián)要求頗有不同?


挽松坡聯(lián),今錄十首。


一、王寬云:

始而與之,繼而取之,帝制顛倒奸雄,戰勝惠靈吞,屈指此才能幾見(jiàn);

邦其瘁矣,人其亡矣,靈魂脫離軀殼,累卵意大利,傷心來(lái)日又如何。


二、黎成镕云:

創(chuàng )造共和,利居人后,回復共和,功居人先,大局孰能安,一怒滇池靖妖孽;

未有洪憲,革命以生,既覆洪憲,正命以死,靈魂倘不滅,再鐘衡岳奠乾坤。


三、黎民藩云:

當辛亥六詔革命俶擾之秋,電發(fā)飆馳,旗下執鞭稱(chēng)屬吏;

為洪憲一呼提兵激昂而起,功成身死,風(fēng)前酹酒哭元勛。


四、朱允榮云:

帝制陽(yáng)與贊同,視項城有如豎子;

將星忽聞外隕,即日本亦哭英雄。


五、單盛丙云:

滇黔起兵,帝制因以推翻,出師之捷幾英雄,先岑陸梁唐功成身死;

種族分界,楚人乃叢疵議,歷史所書(shū)各時(shí)勢,較胡羅曾左名襮行完。


六、汪云龍云:

八十日洪憲,推翻須臾,我公如虎,袁僵真鼠;

五千年中華,整頓旦暮,成事在人,星隕則天。


七、許貞云:

我公生,洪憲殤,共和活,我公亡,世界摶摶多缺陷;

中國悴,英雄隕,強鄰眈,中國弱,未來(lái)種種足悲哀。


八、徐鐘銘云:

百戰轉大中華為安,死喜巴黎復民主;

一呼褫攝皇帝之魄,敗憐翟義不英雄。


九、吾兒瑑保云:

公不死沙場(chǎng),又不死兒女子手;

哭實(shí)為天下,而實(shí)為共和國魂。


又,予自挽云:

使項城先我公亡,則無(wú)洪憲,或我公先項城亡,亦無(wú)共和,稍緩須臾,洪憲不生,我公不死;

缺英雄為中國哭,故盼偉人,救中國為英雄哭,又盼改制,都辜愿望,偉人之隕,中國之衰。

  按,予之為此扎硬寨打死仗,極力求為英雄肖像,乃終不免于拖泥帶水,附尾于諸作,又自恧也。


又有自署帝制余孽郭霞紫者,挽松坡云:

不才曾作美新文,倘罵公寇賊仇讎,苦難下筆;

英雄本是尋常物,能舍得高官厚祿,乃足成名。

  按,此特倜儻有奇氣,所謂翻空易奇者也。


又,小鳳仙聯(lián)云:

不幸周郎竟短命;

早知李靖是英雄。

  蓋小鳳仙為京師歌伎,帝制議起,松坡寓以嫌疑被檢,自知不覺(jué),乃日夕暱就小鳳仙處,故得脫免。追悼之日,小鳳仙來(lái)吊,瞥見(jiàn)靈幾,即縱聲大哭,是又英雄兒女史中之一段佳話(huà)。

其他挽松坡作亦匯錄之。

一、黃群云:

身雖服兵役,目不見(jiàn)戰場(chǎng),錫我以義名,維顙有泚;

生可定危邦,死足范偷俗,問(wèn)才于異國,亦首伏公。


二、李湛陽(yáng)云:

昔撫滇為安土,今挈滇為義民,滇有人耶,永永勿墜兩范;

護國公之至仁,出世公之大智,公則仙矣,蹙蹙請瞻四方。

  按,末句淚涸心痛。


三、范熙壬云:

兼擅魯仲連、申包胥之長(cháng),不帝秦,能復楚;

獨以李衛公、戚步保自任,無(wú)壽考,有令名。


四、劉侯生云:

誦公勛業(yè),尤愿誦公道德;

謚以英雄,毋寧謚以圣賢。


五、周孝懷云:

申大義,行良心,若身后名,豈公所知,使吾屬愧耳;

獎敵軍,親怨友,是病中語(yǔ),乃我常聽(tīng),愿當局念之。

  按,二作瘦勁,似論非論,似贊非贊,可以永公譽(yù)矣。


五、張嘉森云:

方義師起吾在英京,走告其士夫,或義或疑,直謂秦無(wú)人耳;

望帝子歸昔忍蜀國,徒勞彼父老,載歌載泣,安得后來(lái)蘇耶。


六、陳時(shí)銓云:

知幾其神乎,智深勇沉,入虎穴得虎子;

死者長(cháng)已矣,變大功多,毋狐掘而狐埋。


七、張通誥云:

贛寧非茍異,滇桂非茍同,左右系天下重輕,不滿(mǎn)五尺乃如此;

新會(huì )難為師,項城難為敵,壽夭視國家氣數,倘來(lái)二豎那相關(guān)。

  按,此作突兀有奇氣。


八、羅悖曧云:

溝水刺船回,惜別公園曾幾日;

危棋急劫后,仗誰(shuí)滄海遏橫流。


九、莊蘊寬云:

嗟哉一國,僅此完人,天乎乃復奪之,邦其焉托;

耗矣十年,宛成大夢(mèng),死者如可作也,吾誰(shuí)與歸。


十、王齊辰云:

從頭收拾了河山,一身塵土;

正氣磅礴存大地,萬(wàn)古日星。


十一、倪嗣沖云:

飛將歟!飛仙歟!躍馬南溟,騎鯨東海;

先民也,先覺(jué)也,哀鯂衛國,鑄蠡越都。


十二、孫熙澤云:

杳冥冥兮東行,又兆眾所仇也;

焉皇皇而更索,因縞素以哭之。


十三、四川省長(cháng)戴戡云:

間關(guān)脫險,慷慨誓師,絜吾相從,前事寧忍述;

成功不居,引疾自晦,奪公太速,天道更何言。


十四、四川督軍羅佩金云:

魯連不帝秦,扶義揮戈,終以精誠回世局;

馬卿從諭蜀,前驅負弩,獨傷留后缺良規。


十五、廣西督軍陳炳焜云:

八桂應援枹,義旅敢居天下后;

兩川循戰壘,將材應嘆世間無(wú)。


十六、廣東督軍陸榮廷云:

惟公馬首是瞻,勉作義師桴鼓應;

太息豺牙尚厲,不堪國論沸羹多。


十七、云南督軍唐繼堯云:

修戈矛與子同仇,共逐虞淵將日返;

好河山纖兒撞壞,方回地軸痛星沉。


十八、陜西督軍陳樹(shù)藩云:

手挈仇頭,鯨海竟填精衛石;

力爭帝制,虞淵終反魯陽(yáng)戈。


十九、前內閣總理熊希齡云:

鞠躬盡瘁,死而后已,薄葬有遺言,尚以未歿沙場(chǎng)為恨;

推亡固存,邦乃其昌,誓師昭大義,曾無(wú)自利天下之心。


二十、前教育總長(cháng)湯化龍云:

無(wú)友無(wú)敵,無(wú)新無(wú)舊,異口罔間言,名滿(mǎn)天下,謗即隨之,此例遂為先生所破;

斯時(shí)斯世,斯人斯才,赍志以終古,我瞻四方,魂兮歸些,英靈莫挾大地俱沉。

  蓋戴,羅、陳、陸、唐五作皆系松坡首義同袍人物,故著(zhù)語(yǔ)悲痛,各如分際。熊、湯二作雖于律不無(wú)欠缺,然皆大氣卷舒,添毫欲活,必以規矩繩墨求之,未免猶有所囿。


二十一、陽(yáng)湖王蘭皋云:

斯人而有斯疾,豈老聃戒不為禍始,不為福先,醇酒智免,羽扇忠勤,所謂鞠躬盡瘁,死而后已;

憂(yōu)國乃忘憂(yōu)家,如諸葛誓身無(wú)余財,家無(wú)余帛,范金圖形,連山封冢,僉云崇德報功,禮亦宜之。

  按,此聯(lián)用倔強之筆行浩翰之氣,殆于八股大家之金黃為近。


二十二、梁任公啟超云:

知所惡有甚于死者;

非夫人之慟而誰(shuí)為。

  按,集《四子書(shū)》語(yǔ)不難,難在出幅語(yǔ)痛至,對幅語(yǔ)襯出師挽弟,尤栩栩欲話(huà)。又按,松坡居長(cháng)沙時(shí)務(wù)學(xué)堂時(shí),任公為都講,最器許之,洪憲變作,詐病出都,在其天津寓定討賊計畫(huà),他日起滇戰蜀,皆此計畫(huà)之實(shí)行,故任公此聯(lián),絕為痛至。

猜您喜歡

評論區

猜您喜歡的對聯(lián)及詩(shī)文:

蔡鍔挽聯(lián)技法

對聯(lián)分類(lèi)

對聯(lián)知識

熱門(mén)對聯(lián)

精彩推薦