當前位置:天天對聯(lián)網(wǎng)首頁(yè)對聯(lián)知識對聯(lián)技巧書(shū)院聯(lián)的寫(xiě)作技法

書(shū)院聯(lián)的寫(xiě)作技法

2021-06-07 23:39:44宋少強青青導讀對聯(lián)雜志 0條評論

宋代以來(lái)的歷代書(shū)院學(xué)堂,大多會(huì )有對聯(lián)懸掛于大門(mén)兩側,各個(gè)校舍的門(mén)柱上面。作用在于熏陶教化,體現辦學(xué)宗旨,宣揚儒家正統,弘揚國學(xué)精粹,展示自家學(xué)堂的學(xué)術(shù)淵源,歷屆名人,顯赫傳統。


通常而言,書(shū)院的對聯(lián)會(huì )采用莊重典雅的語(yǔ)言,引經(jīng)據典,用語(yǔ)都會(huì )出自于經(jīng)史子集這些比較典雅的書(shū)籍。還有一些書(shū)院聯(lián),會(huì )采用嵌名的寫(xiě)作方式,當然這也是為了凸顯書(shū)院的名氣。

我們找一些著(zhù)名的書(shū)院對聯(lián)來(lái)學(xué)習一下它的具體寫(xiě)作方法。

吳恭亨《對聯(lián)話(huà)》:新化曾莆卿傳構,有(慈利)縣漁浦書(shū)院嵌字門(mén)聯(lián)云:


漁獵群經(jīng),導揚百氏;

浦云十色,溪月九霄。

【吳恭亨語(yǔ)】嵌字處典重不佻。


書(shū)院聯(lián),貴文氣,貴雍和雅正。用語(yǔ)吐屬,貴有經(jīng)綸之音,貴有勸學(xué)之意。不宜作兒女私語(yǔ),不宜作市井俚言,不宜作求名逐利之想。

此聯(lián)上幅有絳帳設壇之意,下幅作弦歌春游之想。對仗尤為精巧。

吳恭亨《對聯(lián)話(huà)》:永順縣有書(shū)院曰“雅麗”,其門(mén)聯(lián)云:


雅言詩(shī),雅言書(shū),雅言執禮;

麗乎天,麗乎地,麗乎人文。

【吳恭亨語(yǔ)】以經(jīng)對經(jīng),直如生鐵鑄成。


此聯(lián)嵌字如此,直須仰視。非飽學(xué)宿儒而不能為之。

上幅出自《論語(yǔ)·述而》“子所雅言,《詩(shī)》《書(shū)》《執》《禮》,皆雅言也!毕路谩兑捉(jīng)·離卦》“日月麗乎天,百谷草木麗乎土,重明以麗乎正,乃化成天下!

上下幅皆有所出,復自行剪裁而合體。后人作聯(lián)亦應效仿之,既要能夠使用前人詞句,又要有能力修改剪裁使之適用于作品,而不必受限于成句不敢略作改動(dòng)。

上幅言其學(xué)也,下幅言其用。

吳恭亨《對聯(lián)話(huà)》:漁浦書(shū)院在縣西八都漁浦,田東谿有—長(cháng)聯(lián),熔鑄其地山川人物,一縱一橫,語(yǔ)氣極輪囷,聯(lián)錄如下:


峒蠻訌漢,土酋嘯明,中更李唐趙宋,上下古今二千年,禽狝草薙,汔無(wú)寧時(shí),日月曾幾何,弦歌詩(shī)書(shū),蓋四海承平久矣;

澧水帶前,太華屏后,遠環(huán)龍寨天門(mén),蜿蜒磅礡數百里,鱗錯虬蟠,湊此堂宇,乾坤茲一洗,將相文武,與諸君深造期之。


此為長(cháng)聯(lián)常見(jiàn)之定法。上幅以歷史切入,下幅以地理切入。單幅頗類(lèi)詩(shī)之起承轉合之法,整體則長(cháng)調之上下闋情景分寫(xiě)之法。

起句,二三分句,直以其地悠久歷史切入。至四分句處,略作整理,即整合了前面句子,又能夠引出后續文字,這里就起到了承接的作用,至“禽狝草薙,汔無(wú)寧時(shí)”,繼續對2000年歷史進(jìn)行評述。前面的所有鋪排敘述,都是在為結語(yǔ)作鋪墊。

如何由鋪排過(guò)渡到結語(yǔ)呢?這里面“轉”的功效就極其重要了!叭赵略鴰缀,弦歌詩(shī)書(shū),”何謂轉?就是要找到與前面敘述的不同處,與之略加對比。比如此聯(lián),前文鋪排的結論是兩千年“汔無(wú)寧時(shí)”。行文至此,忽然“弦歌詩(shī)書(shū)”,就是一個(gè)轉變,變化。那么變化如何而來(lái)呢?結語(yǔ)就很自然水到渠成,生發(fā)出來(lái)“蓋四海承平久矣”。

下聯(lián)以地理形勢切入,前,后,遠處,各個(gè)角度的景物。到第四五分句處,略作整理,然后推出主角登場(chǎng)“湊此堂宇”。前面的所有地理形勢,都是為此主角烘托氣氛造聲勢而已,都是配角。主角既然隆重出場(chǎng),那么這位主角的功用何在?“乾坤茲一洗,將相文武,與諸君深造期之”直接生發(fā)出勸學(xué)之意。


圖片

吳恭亨《對聯(lián)話(huà)》:(吳恭亨)漁浦書(shū)院二聯(lián):


一云:

新學(xué)闡歐美;

深山生龍蛇。


出語(yǔ)開(kāi)宗明義,以示有別于舊學(xué)。對幅則穆遠宏深,氣象森嚴。期待英才輩出者也!兑住吩唬糊埳咧U,以存身也!稘h書(shū)·楊雄傳上》:“以為君子得時(shí)則大行,不得時(shí)則龍蛇!崩隙旁(shī)云:“荒庭垂桔柚,古屋畫(huà)龍蛇!薄蹲髠鳌は骞荒辍罚骸捌淠冈唬骸钌酱鬂,實(shí)生龍蛇。彼美,余懼其生龍蛇以禍女! 杜預 注:“言非常之地,多生非常之物!


一云:

茹澧百派合;

太華一峰高。

【吳恭亨語(yǔ)】茹澧、太華,皆附近漁浦山水之名。


此聯(lián)切題巧妙,于周遭景物信手拿來(lái),略加演繹,便成名篇。上幅言借河流而演學(xué)派淵源,百派歸宗之意。下幅則借山脈氣勢,演繹峰巒萬(wàn)仞,唯我獨尊之意。豪情勃發(fā)。

要學(xué)習此聯(lián)借景生發(fā)的筆法。本身尋常景物,而能生發(fā)出不尋常的氣勢。


圖片

吳恭亨《對聯(lián)話(huà)》:澧縣澧陽(yáng)書(shū)院,安化陶文毅澍未達時(shí)曾主講席,嘗留一聯(lián)云:


臺接囊螢,如車(chē)武子方稱(chēng)學(xué)者;

池臨洗墨,看范希文何等秀才。

【吳恭亨語(yǔ)】予最喜誦之。

圖片

車(chē)武子:車(chē)胤,字武子,南平新洲(今湖南津市)人。東晉大臣。車(chē)胤自幼聰穎好學(xué),因家境貧寒,常無(wú)油點(diǎn)燈,夏夜就捕捉螢火蟲(chóng),用以照明,自此學(xué)識與日俱增。


圖片

范希文:范仲淹,字希文,謚文正,亦稱(chēng)范履霜,北宋著(zhù)名政治家、文學(xué)家、軍事家、教育家。著(zhù)名的《岳陽(yáng)樓記》中“先天下之憂(yōu)而憂(yōu),后天下之樂(lè )而樂(lè )”為千古名句。

津市新洲有囊螢臺。澧縣一中有洗墨池。傳說(shuō)是范仲淹當年讀書(shū)的地方。(另:還有王羲之的洗墨池,陶侃的洗墨池。此處則專(zhuān)言范氏。)

先理順句子前后所用典故與人物之間的關(guān)系,對聯(lián)閱讀起來(lái)就很容易。此聯(lián)是因人、因事切入,分用車(chē)武子與范仲淹事跡各自成幅。寫(xiě)對聯(lián)要善于收集整理資料。歷史上,澧縣的典故,肯定不會(huì )少。其中涉及到讀書(shū)、出仕的人物事跡也不會(huì )少。但是作者慧眼獨具,挑選了兩位最有代表性的人物。

有了資料,只是第一步。如何運用這些資料,演化出想要得到的主題,想要抒發(fā)的思想,想要挖掘的內涵,是第二步。


圖片

書(shū)院聯(lián)的基本格局,無(wú)非是幾點(diǎn):一方面是勸學(xué),勸導學(xué)生如何潛心學(xué)習,我們叫“治學(xué)”,這是書(shū)院的任務(wù)之一;另一方面,書(shū)院是培養人才的地方,但是培養什么樣的人才呢?培養修己達人,明明德胸懷天下的人才。還有一些書(shū)院聯(lián)是用人文歷史山川形勢來(lái)壯書(shū)院聲勢的。

說(shuō)到這里,對聯(lián)的上下聯(lián)角度,以及各自所要表達的內涵就已經(jīng)很清楚了。上聯(lián)借車(chē)武子來(lái)勸誡學(xué)生刻苦攻讀。下聯(lián)借范仲淹來(lái)勸誡學(xué)生,要胸懷天下。事實(shí)上這也是作者自己的內心寫(xiě)照。所謂推己及人。

有了資料,有了立意,接下來(lái)就是如何組織語(yǔ)言,采用什么樣的風(fēng)格來(lái)表述。以期達到條理性,藝術(shù)性的完美結合。

我們看到,作者是先用典故切入,然后用典故引導人物出場(chǎng),然后再給人物下一個(gè)定論,即車(chē)武子的“方稱(chēng)學(xué)者”,范希文的“何等秀才”。

車(chē)武子用紗囊包裹螢火蟲(chóng)照明,最后成為學(xué)問(wèn)大家。范仲淹貧困秀才,劃粥而食,猶心懷天下。這樣就顯得文理通順,明了易懂。尤其是最后一句“何等秀才”則是能夠引起所有學(xué)生的共鳴。在推崇范仲淹的同時(shí),還表達了另一種思想:彼亦秀才,我亦秀才,彼能為之,我何不能?這也是此聯(lián)最為精彩的部分,這是言外之音,題外之意,可以意會(huì ),難以言談。事實(shí)也證明了這一點(diǎn)。陶文毅澍未達時(shí)曾主講席。當時(shí)陶澍還是一位教書(shū)先生,后來(lái)做到了封疆大吏,官聲很是不錯。而且對晚清名臣左宗棠也有伯樂(lè )之情,舉薦之恩!八^三湘子弟仰公回”者。

吳恭亨《對聯(lián)話(huà)》:近石門(mén)黃碧川按察照臨主講時(shí),亦有題聯(lián)云:


故老說(shuō)宋玉屈原,自六經(jīng)以來(lái),騷壇嗣響;

大江歷岷山沱水,挾九澧同去,學(xué)海朝宗。

【按】出幅猶人意中所有,對幅則穿穴經(jīng)心,體態(tài)特為雄兀。


又是一位學(xué)堂講師的對聯(lián)。這副對聯(lián)的立意和取材明顯有別于上一聯(lián)。前一聯(lián)意在導揚學(xué)堂的治學(xué)方針,此聯(lián)意在崇揚學(xué)堂的名氣與地位。

立意決定了選材,決定了視角。反過(guò)來(lái)說(shuō),視角和選材,也決定了立意。在實(shí)際寫(xiě)作中,會(huì )有根據立意尋找資料,尋找視角的情況。也會(huì )有根據自己所掌握的資料來(lái)切入視角,推導出立意的情況。這與有什么樣的裝備打什么樣的仗,打什么樣的仗需要什么樣的裝備是一個(gè)道理的。是一個(gè)互逆的關(guān)系。

此聯(lián)意在壯學(xué)堂聲威。所以上下幅角度很清晰。上幅借歷史人物,下幅借山川形勢。


圖片

石門(mén)縣位于湖南常德。在古代屬于楚國。那么古楚文化的代表人物是誰(shuí)呢?楚辭兩大家,屈原宋玉。所以吳恭亨說(shuō)上聯(lián)拉屈宋在意料之中。

下幅則用長(cháng)江說(shuō)事。大江東去,歷岷山沱水,直到石門(mén)。(九澧,九澧指湖南澧水干流及其8大支流,合稱(chēng)九澧)

用一個(gè)“挾”字,不但把長(cháng)江和澧水整合在一起,更彰顯了無(wú)邊的氣勢。但是作者意不在此,這也是吳恭亨所言“體態(tài)特為雄!痹蛩。作者所有的鋪墊,所有的氣勢,僅僅是為了得到結語(yǔ)的四個(gè)字“學(xué)海朝宗”。此四字一出,眼界頓時(shí)開(kāi)闊,意境頓時(shí)提升。

另,用大海比喻學(xué)問(wèn)之淵闊,用大江東去比喻求學(xué)的一往無(wú)前的精神,就已經(jīng)很有氣勢了,但還不足以用“穿穴經(jīng)心”來(lái)斷語(yǔ)。我們回過(guò)頭再看,屈原宋玉,都是湖北人。江水由湖南流向湖北。所以,也有回扣到前面所言,楚國學(xué)問(wèn)正宗在屈宋的意思。

吳恭亨《對聯(lián)話(huà)》:(吳恭亨)零陽(yáng)小學(xué)堂嵌字聯(lián)云:


零溪東環(huán),群流并納;

陽(yáng)適南倚,千仞獨高。

蓋零溪,水名;陽(yáng)適,山名,均縣勝境。


此等聯(lián)語(yǔ),嵌字尚為小處?蓪W(xué)之處,在于寫(xiě)景的同時(shí),把辦學(xué)的精神,與對學(xué)校的推許,隱約融入?雌饋(lái)是寫(xiě)景,其實(shí)是有一些若隱若現的雙關(guān)。不疾不徐,不離不即,力道的拿捏恰到好處。輕一分,則只見(jiàn)風(fēng)景不見(jiàn)學(xué)堂。重一分則酸腐之氣撲面而來(lái),只見(jiàn)阿諛,不見(jiàn)斯文。

聯(lián)語(yǔ)上下聯(lián)分以山水作辭。寫(xiě)零溪非唯零溪,而有并納群川之意。寫(xiě)陽(yáng)適非唯寫(xiě)陽(yáng)適,而作巍然獨高之想。

讀此聯(lián)當有見(jiàn)山見(jiàn)水之三重境界。見(jiàn)山是山,見(jiàn)水是水。見(jiàn)山不是山,見(jiàn)水不是水;見(jiàn)山還是山,見(jiàn)水還是水。

吳恭亨《對聯(lián)話(huà)》:(熊希齡)長(cháng)沙時(shí)務(wù)學(xué)堂三則:


一七言云:

三古遺規重庠序;

九州奇變說(shuō)山河。


學(xué)堂聯(lián),時(shí)務(wù)學(xué)堂聯(lián)。這就有別于普通的學(xué)堂,既要切題到學(xué)堂,又要切題到時(shí)務(wù)。還不能寫(xiě)得太直白。這些是基本要求。

我們看到作者的上聯(lián),從學(xué)堂的歷史開(kāi)始寫(xiě)起,這是有深意的,為什么要從歷史寫(xiě)起?不單單是為了要切題到學(xué)堂,而是要通過(guò)歷史觀(guān),來(lái)引發(fā)出下聯(lián)的發(fā)展觀(guān),因為歷史在變化,社會(huì )也在變化,所以學(xué)堂的變化,講求時(shí)務(wù),也是情理之中。(這里的下聯(lián)其實(shí)是把“時(shí)務(wù)”隱藏在聯(lián)語(yǔ)中的)


圖片

大家可以看到,上聯(lián)下聯(lián)雖然是分開(kāi)表述兩件事情,可是上聯(lián)下聯(lián)從來(lái)都不是截然相反各自為政的,在行文氣脈上,都是有著(zhù)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系的。


一八言云:

八星談天,三帶說(shuō)地;

四宗異教,五族同人。


對聯(lián)運用了數字對、自對等形式。上聯(lián)用談天說(shuō)地,來(lái)切學(xué)堂教學(xué)類(lèi)別之廣泛。值得注意的是下聯(lián)。下聯(lián)的四宗異教,說(shuō)的是,基督教,伊斯蘭教,佛教這三大宗教,再加上中國土生土長(cháng)的道教。五族同人,五族指的是漢滿(mǎn)蒙回藏。其中回,泛指信仰伊斯蘭教的民族?纯聪侣(lián)的放收手段:四宗異教,相當于散開(kāi),推出去,五族同人,相當于收攏回來(lái),不管是哪個(gè)宗教,都是中國人。通過(guò)這種放與收,增強“同人”的語(yǔ)言效果。


一九言云:

延湖海英豪,力維時(shí)局;

勖沅湘子弟,再贊中興。


上聯(lián)以老師切題,下聯(lián)以學(xué)生入聯(lián)。聯(lián)語(yǔ)的角度是分述師生,這是大的寫(xiě)作方向。但是寫(xiě)師生不是對聯(lián)的目的,對聯(lián)是想通過(guò)寫(xiě)師生,來(lái)寫(xiě)辦學(xué)的目的。所以對聯(lián)分別通過(guò)對老師的期待,對學(xué)生的勉勵生發(fā)出作者的心聲。


圖片

胡君復《古今聯(lián)語(yǔ)匯選》:(費丙章)題義塾:


莫謂孤寒,多是讀書(shū)真種子;

欲求富貴,須從伏案下功夫。


此聯(lián)是寫(xiě)義塾的對聯(lián)。那么什么是義塾呢?

義塾就是舊時(shí)由私人集資或用地方公益金創(chuàng )辦的免收學(xué)費的學(xué)校,義學(xué)。

我們看到,對聯(lián)的起句,正是針對學(xué)生的身份切入,生發(fā)。而起句的“莫謂孤寒”,所起到的作用,是要以此為契機,引發(fā)出下文,這樣寫(xiě)出來(lái)的作品不會(huì )松散。這些都是值得學(xué)習和效仿的技巧。

記得我寫(xiě)過(guò)一副茶館的對聯(lián):


莫辜負一甌春水,半日閑云,賓主盡陸海潘江,笑我詡為瀛島客;

任消磨金谷詩(shī)情,蘭亭雅意,古今看游龍服馬,問(wèn)誰(shuí)不是轉蓬身。


這里的起句“莫辜負一甌春水,半日閑云”,與此聯(lián)的“莫謂孤寒”,用意是一樣的,就是要引發(fā)出,既然“莫辜負”,那么都應該做些什么呢?下文繼續補述交代。

此聯(lián)也是這樣!澳^孤寒”,為什么不要把孤寒放在心上?不要看不起孤寒的學(xué)子,因為“多是讀書(shū)真種子”。這里有很強烈的勸勉,勉勵的用意。語(yǔ)法中,這是一個(gè)解說(shuō)復句:前一句提出結論,后一句證明之。

“欲求富貴,須從伏案下功夫!边@是一個(gè)假設復句:如果想怎么樣,就一定要怎么樣。這是在上聯(lián)勉勵的基礎之上,進(jìn)一步對學(xué)生提出了努力向學(xué)的要求。

聯(lián)語(yǔ)不長(cháng),說(shuō)事透徹,情感真摯。

吳恭亨《對聯(lián)話(huà)》:(黃碧川山陽(yáng)縣)書(shū)院云:


太華立云端,對此千尋,情深仰止;

大河來(lái)天上,到茲一曲,廣納群流。


景物無(wú)處不在,找到可以用來(lái)對仗的景物也不難。難在如何將景物融合進(jìn)對聯(lián)的整體,如何讓景物為你的主題服務(wù)。華山、黃河、書(shū)院。如何讓華山與黃河統一在書(shū)院的主題之內。

山與學(xué)習的聯(lián)系在哪里?河與學(xué)習的聯(lián)系在哪里?

其實(shí),這是很簡(jiǎn)單的,就看你肯不肯發(fā)動(dòng)思維,展開(kāi)聯(lián)想:山不厭高,高山仰止,學(xué)如登山,一山更比一山高。

水納群川,不納涓流無(wú)以成江海,學(xué)如逆水行舟不進(jìn)則退,學(xué)之根本如水之源頭。


圖片

這些都是山水與學(xué)習的關(guān)聯(lián)。此聯(lián)作者取華山極高之意,用了“高山仰止”作為上聯(lián)的寫(xiě)作方向,用了黃河之水天上來(lái),廣納群川之意,作為下聯(lián)的寫(xiě)作方向。又用了“對此千尋,到茲一曲”,來(lái)切題到書(shū)院。

吳恭亨《對聯(lián)話(huà)》:漳州芝山書(shū)院,文襄(左宗棠)亦有聯(lián)云:


經(jīng)始問(wèn)何年,果然逃墨歸儒,天使梵王納土;

籌邊曾此地,大好修文偃武,我從漳海班師。


系語(yǔ)云:“余自梅州班師過(guò)此,書(shū)院落成,遂題如右!

書(shū)院舊有聯(lián)云:


五百年逃墨歸儒,跨開(kāi)元之頂上;

十二峰送青排闥,自天寶以飛來(lái)。


相傳為朱子手筆,蓋書(shū)院先故為開(kāi)元寺云。此聯(lián)蓋左宗棠借用朱熹“逃墨歸儒”,別開(kāi)生面。

逃墨歸儒:孟子曰:“逃墨必歸于楊,逃楊必歸于儒!边@里有隱含各家思想都有相通之處的意思。

我們可以拿朱熹和左宗棠的這兩副對聯(lián),作一下對比。

對比之前,先對兩副對聯(lián)作一些簡(jiǎn)單的解釋?zhuān)?/p>

朱熹的對聯(lián),是巧妙利用了建于唐代的開(kāi)元寺與天寶峰來(lái)做文章。開(kāi)元是唐玄宗前期的年號,天寶是唐玄宗后期的年號,又是漳州芝山山峰名,這里就利用這兩個(gè)名詞形成巧妙的的對仗。

起句用“五百年”直切書(shū)院的歷史,用“逃墨歸儒”,來(lái)切題到書(shū)院。用“跨開(kāi)元之頂上”,第一是切書(shū)院位置,第二是隱約有儒家蓋過(guò)佛家一頭的暗示。畢竟朱熹是儒家嘛。下聯(lián)用“十二峰”,極寫(xiě)書(shū)院的風(fēng)景氣勢,“從天寶以飛來(lái)”,這里即照應到天寶峰,又利用雙關(guān),與開(kāi)元形成妙對?梢哉f(shuō)朱熹的對聯(lián),勝在氣勢,勝在對仗的技巧。本質(zhì)上還是一副很符合尺度的書(shū)院聯(lián)。

再看左宗棠的對聯(lián):沒(méi)有用朱熹的五百年,而用了一個(gè)問(wèn)句,來(lái)說(shuō)明歷史悠久,句式不同,意思與朱熹聯(lián)還是一樣的。接下來(lái)用到了朱熹聯(lián)中的逃墨歸儒,但是注意左宗棠這里用了“果然”二字,就是表示他對朱熹的舊作了解,并明示這里使用了朱熹對聯(lián)中的句子并對朱熹的“逃墨歸儒”表示肯定。

但是接下來(lái)的句子,朱熹的對聯(lián),其實(shí)是通過(guò)對墨家,對佛家的貶低來(lái)突出儒家,突出書(shū)院;而左宗棠的對聯(lián),卻把書(shū)院的興盛歸結到“梵王”歸結到佛家,顯然是與朱熹的立場(chǎng)不同。這里不討論兩個(gè)人的學(xué)術(shù)立場(chǎng),但是可以看到清代佛家的地位以及影響力大約是要高于宋代的。

而左宗棠的下聯(lián),并沒(méi)有如朱熹的對聯(lián)一樣,繼續從書(shū)院本身下筆。而是別開(kāi)蹊徑,用自身經(jīng)歷、自身感悟作為寫(xiě)作角度,抒發(fā)了自己清平天下,使人間不再有戰火涂炭生靈,偃武修文的理想。

對比一下二人的對聯(lián),朱熹聯(lián)是標準的書(shū)院聯(lián),而左宗棠的對聯(lián),就增加了太多的個(gè)人情感因素,個(gè)人理想信念。如果從對聯(lián)本身而言,朱熹的對聯(lián)是更適合掛在書(shū)院的大門(mén)的。如果從對聯(lián)的文采,性情而言,左宗棠的對聯(lián)更有深度更有內涵,更能彰顯人物性情,書(shū)院不過(guò)是左宗棠一吐襟懷的道具了。

猜您喜歡

評論區

猜您喜歡的對聯(lián)及詩(shī)文:

書(shū)院技法書(shū)院聯(lián)

對聯(lián)分類(lèi)

對聯(lián)知識

熱門(mén)對聯(lián)

精彩推薦